Apr 12, 2024 07:19:36am

انهدام یک رکن مهم اسلام

انهدام یک رکن مهم اسلام ترک جمعه است در میان علل مهمه‌ای که برای انحطاط مسلمین می‌توان شمرد یکی از بزرگترین‌ آن‌ها، ترک نم ...