Oct 15, 2021 04:41:43pm
انواع نماز

انواع نماز

انواع نماز در بخش انواع نماز :‌ بطور عموم نماز به دو نوع تقسیم شده است: ‌نماز های كه دارای ركوع و سجده است  2‌- ‌نماز های كه د ...