Nov 23, 2023 03:30:12pm
گروپ ششم تربیوی

گروپ ششم تربیوی

گروپ ششم تربیوی آغاز نصاب تربیوی گروپ ششم تربیوی، کمیته تربیوی انجمن علمی و اجتماعی فلاح در رشد و تقویت ظرفیت ها، فعالانه در ...
ایمان به قضاء وقدر

ایمان به قضاء وقدر

ایمان به قضاء وقدر  ایمان به قضاء وقدر ایمان به قضاء وقدر يكي از اركان ششگانه ايمان است كه ايمان جز با آن متحقق نمي شود، چنان ...