Oct 26, 2021 02:14:41pm

فتح خیبر در سال هفتم هجری

  غزوه خیبر و وادی القری در محرم سال هفتم هجری روی داد. خیبر شهری بزرگ  و دارای قلعه های محکم  و کشتزارهای فراوانی بود که شصت ...