Oct 10, 2021 07:26:25pm

هرگز نامید مشو

در نومیدی بسی امید است پایان شب سیه سپید است به هنگام سختی مشو نا امید که ابر سیه بارد آب سفید نظامی ...