Nov 30, 2023 10:22:37am

فطری بودن بصیرت در نهاد بشریت

 فطری بودن بصیرت در نهاد بشریت از منظر قرآن؛ در باطن انسان، شعوری وجود دارد که با الهام فطرى الهى، می‌تواند خوب را از بد، و ح ...