Jan 21, 2022 02:43:10pm

واقعه حره

این واقعه مربوط به سرکوب شورش مردم مدینه توسط سپاهیان یزید به سرکردگی مسلم بن عقبه در سال 63 قمری است و از آنجائی که لشکر یزید ...