Oct 12, 2021 05:17:30pm
منم آن بنده مخلص

منم آن بنده مخلص

منم آن بنده مخلص که از آن روز که زادم منم آن بنده مخلص که از آن روز که زادم دل و جان را ز تو دیدم دل و جان را به تو دادم کتب العشق ...