Oct 26, 2021 02:06:23pm

 حوزه دین و حوزه علم اقتصاد

حوزه دین و حوزه علم اقتصاد دین و اقتصاد، دو حوزه کاملاًَ نزدیک به هم هستند. از جهت تاریخی ملاحظه می‌کنیم که عالمان پیشین اقت ...

رابطه ایمان و اسلام

رابطه ایمان و اسلام آئین اسلام، ایمان و اسلام را با هم پیوند داده و بندگی درست و مورد تایید با وجود هر دوی آنها تحقق می یابد، ...