Oct 15, 2021 07:11:35pm

آیا جهل درمسایل عقیدتی عذر است؟

س: آیا عدم آگاهی از مسایل عقیدتی عذر محسوب میشود؟ ج: مسایل عقیدتی از مهم ترین امور بحساب میآیند، اصـول اعتقـادات عبارتنـد از ...
1236