Jan 16, 2022 10:05:16pm

آیا جهل درمسایل عقیدتی عذر است؟

س: آیا عدم آگاهی از مسایل عقیدتی عذر محسوب میشود؟ ج: مسایل عقیدتی از مهم ترین امور بحساب میآیند، اصـول اعتقـادات عبارتنـد از ...
1236