آداب و اخلاق

ترحم و شفقت

ترحم و شفقت

ترحم و شفقت ترحم و شفقت کمالی است در سرشت و طبیعت انسان که سبب می شود تا انسان به سبب آن از رنج و درد دیگران احساس دلسوزی کند و برای برطرف  کردن آن بکوشد و از خطای دیگرا ...
بیشتر
عزت مسلمان

عزت مسلمان

عزت مسلمان عزت مسلمان : عزت قایل شدن و شناخت کامل خود، یکی از اوصاف خلق نیک مسلمان میباشد  و هر مسلمان مکلف است که عزت خود را در همه حال حفظ نموده  در مقابل هیچ گونه ماد ...
بیشتر
گزینش دوستان

گزینش دوستان

گزینش دوستان گزینش دوستان و دوست های ویژه تأثیر بسیار عمیقی در توجیه و رهنمود جان و خرد انسان دارند و در پیشرفت و عدم پیشرفت و اضطراب و اطمینان خاطر جامعه نتایج بسیار ...
بیشتر
اخوت و برادری

اخوت و برادری

اخوت و برادری اخوت و برادری : کثیر از عوامل و انگیزه های مبتنی بر منطق حق و عواطف درست و سالم ایجاب میکن که مردمان با هم عاطفه مهر و محبت داشته باشند و جامعه تشکیل دهند ...
بیشتر
 شرم و حیاء

 شرم و حیاء

 شرم و حیاء  شرم و حیاء نشانه راستین است بر طبیعت و سرشت انسان و بیانگر ارزش ایمان و ادب  وی می باشد و هرگاه کسی را دیدی که از ارتکاب کار ناشایست پرهیز دارد یا دیدی که ا ...
بیشتر
ارزش اخــلاص در اسلام

ارزش اخــلاص در اسلام

ارزش اخــلاص در اسلام ارزش اخــلاص در اسلام : یگانه شمردن الله متعال در نیت تمام کارها را اخلاص گویند.  بیان ارزش اخــلاص در اسلام یعنی نیت و هدف ازهمه گفتار، کردار و ...
بیشتر
وعده خلافی

وعده خلافی

وعده خلافی وعده خلافی( یعنی مخالفت کردن از وعدۀ قبلی) که متضاد وفا می باشد. از جمله زشت ترین رذایل اخلاقی محسوب می گردد و از دیدگاه شریعت اسلامی کاملا نهی شده است و پیا ...
بیشتر
عفو و گذشت

عفو و گذشت

عفو و گذشت  عفو و گذشت عفو و گذشت : بخشش یک وصف شجاعانه است که عاملش را موصوف به اخلاق نیک نموده، به سعادت دارین نایل میگرداند و نیز نقش بارز در تحکیم نظام اجتماعی هر جا ...
بیشتر
عدالت در اسلام

عدالت در اسلام

عدالت در اسلام   مفهوم عدالت در اسلام عدالت در اسلام : عدل مصدر اعتدال ، به معنی برابری ،  استقامت  و میل بسوی حق میباشد. [1] عدالت از ستونهای مهم کاخ سعادت جامعۀ بشری شن ...
بیشتر
شجاعت

شجاعت

شجاعت شجاعت و اخلاق شجاعت یکی از صفات است که هر انسان میخواهد آن را داشته باشد و یکی از صفات نیکی است که میتواند با صفات های متفاوتی در زندگی به آن اطلاق گردد  اساس اخل ...
بیشتر