Oct 12, 2021 11:01:05pm

سنت مسجد خانگی

🕌 مسجد خانگى چيست؟! 🕌 👌 بیاییم در این روزها سنت ﴿مسجد خانگی﴾ را زنده کنیم. ✍ یکی از سنت های ترک شده راه اندازی مسجد در منا ...