Oct 14, 2021 11:27:04am
بود درویشی درون کشتیی

بود درویشی درون کشتیی

بود درویشی درون کشتیی بود درویشی درون کشتیی ساخته از رخت مردی پشتیی یاوه شد همیان زر او خفته بود جمله را جستند و او را هم نمود ...