Jan 21, 2022 01:53:29pm
بمیرید بمیرید در این عشق بمیرید

بمیرید بمیرید در این عشق بمیرید

بمیرید بمیرید در این عشق بمیرید بمیرید بمیرید در این عشق بمیرید در این عشق چو مردید همه روح پذیرید بمیرید بمیرید و زین مرگ مت ...
وجود برزخ در ميان درياها

وجود برزخ در ميان درياها

وجود برزخ در ميان درياها قرآن كريم در سوره‌هاي «فرقان» و «رحمان» در مورد وجود برزخ در ميان درياها ، قانوني را كه مخصوص آب اس ...