Jan 29, 2023 01:45:48am
موقعیت نجوم در پرتو آیات قآن

موقعيت نجوم در پرتو آيات قرآن

موقعيت نجوم در پرتو آيات قرآن  موقعيت نجوم در پرتو آيات قرآن : مشخصاَ در سوره نحل به این موضوع می پردازیم خداي عزّوجلّ در سور ...