Oct 26, 2021 02:36:46pm
موقعیت نجوم در پرتو آیات قآن

موقعيت نجوم در پرتو آيات قرآن

موقعيت نجوم در پرتو آيات قرآن  موقعيت نجوم در پرتو آيات قرآن : مشخصاَ در سوره نحل به این موضوع می پردازیم خداي عزّوجلّ در سور ...