Nov 23, 2023 03:34:16pm

جایگاه هنر در اسلام

جایگاه هنر در اسلام ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ در این دنیای بزرگ، ...
وضو شخص معذور

وضو شخص معذور

وضو شخص معذور وضو شخص معذور الف- چه کسی ازدیدگاه شریعت معذور شمرده میشود؟ 1: کسی که زخم در بدن دارد و بگونه مداوم خون و چرک از آ ...