Oct 15, 2021 06:06:46am

حکم ادای نماز در وسایط نقلیه

اگر کسی با وسایط بزرگی مثل طیاره، قطار، کشتی و غیره سفر نماید که توقف دادن آنها جهت ادای هر وقت نماز ناممکن بوده، میتواند نما ...