Oct 13, 2021 11:07:56am

وفات واقدی در سال 207 هـ ق

ابوعبدالله، محمد بن عمر واقدي از دانشمندان و مورخان بزرگ اسلامي است كه در سال 130 قمري، درخلافت مروان بن محمد آخرين خليفه امو ...