Apr 12, 2024 07:37:11am

فقه-احکام اعمال مشروع و غیر مشروع

تعریف فقه           فقه مصدر است، از باب سمع به معنای شناختن یک شی و دانستن آن و از باب کرم بمعنی فقیه شدن. و در اصطلاح علمی اس ...

پیوند دین با سیاست

دین و سیاست یکی از موضوعات کلیدی که در بحث «دین و سیاست » نقش بسیار مهمی ایفا می نماید و راه گشای بسیاری از شبهات و ابهامات مو ...