جنایات

اعلامیه « هیأت علماي عالی رتبه » پیرامون خطر تکفیر و عملیات انفجاري و انتحاري و پیامدهاي ناگوار آن

اعلامیه « هیأت علماي عالی رتبه » پیرامون خطر تکفیر و عملیات انفجاري وانتحاري و پیامدهاي ناگوار آن تا مرز ریختن خون انسانها و تخریب منازل و مراکزفعالیتهاي تجاري و خدم ...
بیشتر

حکم قتال ماموران امنیتی و انتظامی ؟

س: بین جوانان فتواهایی منسوب به افرادي مبنی بر جـواز کشـتن نیروهـاي امنیتـی کشور های مستعمره،  بویژه اطلاعات، منتشر و پخش میشود با این استدلال که ایـن نیروهـا در حکـ ...
بیشتر

احـکام دفن میت

احـکام دفن میت سنت است که عمق قبر به اندازه نصف قامت شخص متوسط باشد و اگر از آن اندازه بیشترعمیق باشد بهتر است. اگر زمین سخت باشد بهتر است که قبر لحد دار آماده شود، اگر ...
بیشتر