Jan 29, 2023 01:56:05am

شعر در مورد نفس

گفت دانایی که گرگی خیره سر/ هست پنهان در نهاد هر بشر لاجرم جاری است پیکاری سترگ/ روز و شب مابین هر انسان و گرگ زور بازو چارۀ ای ...

مباهله پیامبر با نصرانیان نجران

مباهله به عملی گفته می‌شود که دو یا چند نفر که در مسأله مهم دینی با یکدیگر اختلاف دارند، در یکجا جمع شوند و با اصرار و تضرع به ...