Jan 29, 2023 03:27:04am
غزلیات حافظ

غزلیات حافظ

جز آستان توام در جهان پناهی نیست غزلیات حافظ جز آستان توام در جهان پناهی نیست سر مرا به جز این در حواله گاهی نیست عدو چو تیغ ک ...

روز جهانی کتاب کودک

روز جهانی کتاب کودک ۲ آوریل (برابر با ۱۴ فروردین) به افتخار زادروز هانس کریستین اندرسن(به دانمارکی: Hans Christian Andersen) نویسنده ...
گزینش دوستان

گزینش دوستان

گزینش دوستان گزینش دوستان و دوست های ویژه تأثیر بسیار عمیقی در توجیه و رهنمود جان و خرد انسان دارند و در پیشرفت و عدم پیشرفت ...