Oct 26, 2021 02:41:11pm

طریقه غسل و انواع آن

غســل طریقۀ غسل     نخست شخصیکه میخواهد غسل کند در قلب باید نیت نماید، بعد نجاست ظاهری را دور نماید، بعد با گفتن “بسم الله ...