May 21, 2024 11:29:16am

در بیان سخاوت

  در سخا کوش ای برادر در سخا تا بیابی از پی شدت رخا باش پیوسته جوانمرد ای اخی زانکه نبود دوزخی مرد سخی در رخ مرد سخی نور و صف ...