Keyword : یکی و خلص میگویم در دل من

یکی و خلص میگویم در دل من 

یکی و خلص میگویم در دل من 

یکی و خلص میگویم در دل من   از برای توام: شعری بخوانید از فریدون فرحان که تازه ترین گام های خویش را در باغ پررنگ ادبیات دارد تجربه می کند و در مدت کم علاقه جوانان زیادی ...