Keyword : فطری بودن بصیرت در نهاد بشریت : رسیدن انسان به منزلت و مقام معنوی در واقع

فطری بودن بصیرت در نهاد بشریت

 فطری بودن بصیرت در نهاد بشریت از منظر قرآن؛ در باطن انسان، شعوری وجود دارد که با الهام فطرى الهى، می‌تواند خوب را از بد، و حق را از باطل تشخیص دهد. چنان‌که در قرآن می ...