حرا! کانون آموزش

کمیته تعلیمی علم و دانش یکی از ضروریات مهم و حیاتی بشر بوده که اساس پیشرفت و تمدن جوامع، محسوب میشود. بدین ملحوظ انجمن فلاح کمیته ی را تحت عنوان کمیته علمی ایجاد کرده. ...