کفر نفاق فسق ارتداد

کفر نفاق فسق ارتداد

comments 0

کفر نفاق فسق ارتداد

معنی واژه های کفر نفاق فسق ارتداد را میتوانید در این مطلب مطالعه نمائید

حالا ذیلا هریک واژه های کفر نفاق فسق ارتداد را بحث می نمائیم

کفر

اصل كفر، پوشاندن يك شيء است.

شب، كافر ناميده شده، چون هر چيزي را مي پوشاند.

مفسران اظهار داشته‎اند كه كفر در قرآن کریم به پنج معني آمده است: (کفر به توحید، کفر به نعمتهای الله، انکار، پوشاندن و اعلام برائت و بیزاری).

اما كفر از نظر اصطلاحي؛ به معناي انكار عمدي رسالت و ديني كه محمد صلی الله علیه السلام آورده،

يا انكار عمدي برخي از دستورات و احكامي كه محمد صلی الله علیه السلام آورده و در دين اسلام به طور بديهي معلوم است؛ مي‎باشد.

کفر نفاق فسق ارتداد نفاق

نفاق عبارت است از: ظاهر كردن ايمان و پنهان كردن كفر. به عبارتي ديگر، فرد در ظاهر ايمان مي‎آورد، اما در باطن آن را قبول نداشته و به آن كفر مي ورزد.

انواع نفاق: نفاق به دو نوع تقسيم مي‎شود: نفاق اعتقادي و نفاق عملي.

نفاق اعتقادي

اين نوع از نفاق اكبر است كه صاحبش را از دايره‎ي اسلام خارج مي‎سازد و جاودانگي در دوزخ برايش واجب و داخل شدن به بهشت بر او حرام مي‎گرداند؛ چون اين شخص اسلام و خير را ظاهر كرده و كفر و شر را پنهان نموده است.

نفاق عملي

نفاقي است كه صاحبش را از دايره‎ي اسلام خارج نمي‎سازد، بلكه او با وجود اين نفاق، مسلمان مي‎ماند و با وجود آن، ايمانش باقي مي‎ماند. نفاق عملي عبارت است از: متصف شدن به برخي از اعمال منافقان كه ايمان را نقض نمي‎كند؛ مانند دروغگويي، خلف وعده و بدقولي، تجاوز از حد موقع دشمني، خيانت در امانت.

بارزترين صفات منافقان

  • ايجاد فساد و تباهي در زمين.
  • امر به منكر و نهي از معروف.
  • فر یب دادن مومنان.
  • روي گرداني از داوري بردن به پيش شريعت الله.
  • رابطه‎ي دوستي با كافران نه با مؤمنان

کفر نفاق فسق ارتداد : فسق

فسق به معناي خارج شدن از طاعت الله مي باشد؛ خواه به طور كلي از دين خارج شده باشد و خواه از قسمتی از دين خارج شده باشد. فسق به دو نوع تقسيم مي‎شود:

الف)  فسقی که موجب خروج از دین می‌شود:

فسقي كه شخص را از دايره‎ي دين خارج مي‎كند، و اين كفر است. پس اين فسق كلي است كه صاحبش را از طاعت و بندگي الله خارج مي‎كند.

ب) فسقي كه فرد را از دايرهي دين اسلام خارج نميكند:

اين فسق جزئي است كه به برخي از گناهان و بر برخي از گناهكاران،

اطلاق مي‎شود. فسق جزئي، صاحبش را از دايره‎ي دين خارج نمي‎كند و صاحبش پيوسته در حصار و محوطه‎ي اسلام قرار دارد.

ارتداد

ارتداد به معناي بازگشت مسلمان عاقل و بالغ از اسلام به سوي كفر،

با اختيار خود و بدون اجبار می باشد. مرد و زن در آن يكسان‎اند.

انواع ارتداد

الف- ارتداد با قول: مثل بد و بيراه گفتن به الله، بر زبان آوردن گفته پ‎اي كه با آن كافر مي‎شود.

ب- ارتداد با فعل: مانند سجده بردن براي بت‎ها و ستارگان و مانند آنها.

ج- ارتداد با اعتقاد:

مانند اعتقاد به شريك براي الله سبحان، يا اعتقاد به حلال بودن چيزي از محرمات كه بر تحريم آنها اجماع قطعي منعقد شده است.

کفر نفاق فسق ارتداد

نام کتاب:                                        کلید عقیده

نویسنده:                                         مطیع الله “واحدی”

توثیق:                                          شورای علمای انجمن علمی و اجتماع فلاح

وبسایت                                       Www. Falah.af