کفر، نفاق و فسق

کفر، نفاق و فسق

comments 0

کفر، نفاق و فسق

در این مطلب می پردازیم به واکاوی موضوعات‌: کفر، نفاق و فسق

كفر

اصل كفر، پوشاندن يك شيء است. شب، كافر ناميده شده، چون هر چيزي را مي پوشاند. مفسران اظهار داشته‎اند كه كفر در قرآن کریم به پنج معني آمده است: (کفر به توحید، کفر به نعمتهای الله، انکار، پوشاندن و اعلام برائت و بیزاری).

اما كفر از نظر اصطلاحي؛ به معناي انكار عمدي رسالت و ديني كه محمد صلی الله علیه السلام آورده، يا انكار عمدي برخي از دستورات و احكامي كه محمد صلی الله علیه السلام آورده و در دين اسلام به طور بديهي معلوم است؛ مي‎باشد.

نفاق

نفاق عبارت است از: ظاهر كردن ايمان و پنهان كردن كفر. به عبارتي ديگر، فرد در ظاهر ايمان مي‎آورد، اما در باطن آن را قبول نداشته و به آن كفر مي ورزد.

انواع نفاق: نفاق به دو نوع تقسيم مي‎شود: نفاق اعتقادي و نفاق عملي.

نفاق اعتقادي

اين نوع از نفاق اكبر است كه صاحبش را از دايره‎ي اسلام خارج مي‎سازد و جاودانگي در دوزخ برايش واجب و داخل شدن به بهشت بر او حرام مي‎گرداند؛ چون اين شخص اسلام و خير را ظاهر كرده و كفر و شر را پنهان نموده است.

نفاق عملي

نفاقي است كه صاحبش را از دايره‎ي اسلام خارج نمي‎سازد، بلكه او با وجود اين نفاق، مسلمان مي‎ماند و با وجود آن، ايمانش باقي مي‎ماند. نفاق عملي عبارت است از: متصف شدن به برخي از اعمال منافقان كه ايمان را نقض نمي‎كند؛ مانند دروغگويي، خلف وعده و بدقولي، تجاوز از حد موقع دشمني، خيانت در امانت.

بارزترين صفات منافقان

  • ايجاد فساد و تباهي در زمين.
  • امر به منكر و نهي از معروف.
  • فر یب دادن مومنان.
  • روي گرداني از داوري بردن به پيش شريعت الله.
  • رابطه‎ي دوستي با كافران نه با مؤمنان

فسق

فسق به معناي خارج شدن از طاعت الله مي باشد؛ خواه به طور كلي از دين خارج شده باشد و خواه از قسمتی از دين خارج شده باشد. فسق به دو نوع تقسيم مي‎شود:

الف)  فسقی که موجب خروج از دین می‌شود: فسقي كه شخص را از دايره‎ي دين خارج مي‎كند، و اين كفر است. پس اين فسق كلي است كه صاحبش را از طاعت و بندگي الله خارج مي‎كند.

ب) فسقي كه فرد را از دايرهي دين اسلام خارج نميكند: اين فسق جزئي است كه به برخي از گناهان و بر برخي از گناهكاران، اطلاق مي‎شود. فسق جزئي، صاحبش را از دايره‎ي دين خارج نمي‎كند و صاحبش پيوسته در حصار و محوطه‎ي اسلام قرار دارد.

نام کتاب:                                     کلید عقیده

نویسنده:                                      مطیع الله “واحدی”

توثیق:                                        شورای علمای انجمن علمی و اجتماع فلاح

وبسایت                              Www. Falah.af