کسیکه درخانه پشت امام نیت کند، نمازجماعت را مرد باشد یا زن، چه حکم دارد؟ نمازش صحیح است یا نه؟

comments 0

اگر منظور شما نماز جماعت فرض باشد، مانند نماز ظهر و عصر، باید در مسجد و با امام مسجد آنرا ادا کنید، ولی اگر مسجدی در نزدیکی نبود، میشود این نمازها را با جماعت در خانه خواند، و زنان میتوانند پشت سر امام مرد نماز بخوانند، البته با وجود محرم، یعنی زنان پست سر مردان نماز میخوانند.

وصلی الله وسلم علی محمد و علی آله و اتباعه الی یوم الدین
سایت جامع فتاوای اهل سنت و جماعت