مناجات

comments 0

شبم را نوید سحر ده خدایا
به شاخ امیدم ثمر ده خدایا

غریقیم و با مرگ دست و گریبان
به ساحل نشینان خبر ده خدایا

مبادا نشیند به گِل کشتی ما
از این ورطه ما را گذر ده خدایا

رسانیم تا باز خود را به گلشن
قفس بشکن و بال و پر ده خدایا

نیفتیم تا بار دیگر به چاهی
به این بی بصر ها بصر ده خدای