مكروهات نماز

مكروهات نماز

comments 0

مكروهات نماز

          مكروهات نماز : بعضی از امور كه اگر نماز گزار در اثنای نماز آنرا انجام دهد نماز را فاسد نساخته بلكه از ثوابش كاسته میشود.

این امور بنام مكروهات نماز یاد میشود كه عبارت اند از:

 • ترك یکی از سنت های نماز در اثنای نماز، نماز را مکروه میسازد.
 • بازی كردن با لباس یا بدن و دور كردن سنگریزه از جای نماز، نماز را مکروه میسازد.

اگر سنگریزه و یا چیزی دیگر مانع سجده كردن گردد، در اینصورت پاك كردن محل سجده با یك دست یك یا دو مرتبه جایز است.

 • بدون عذر تكیه كردن در نماز، نماز را مکروه میسازد.
 • كشیدن صدای انگشتان نماز را مكروه میسازد.
 • دور دادن گردن بطرف راست و چپ، نماز را مکروه میسازد.
 • نماز خواندن در مزرعه، بدون رضایت مالك آن، نماز خواندن در راه عام،
 • نماز خواندن در گورستان، از جمله مكروهات نماز می باشند.
 • خواندن نماز در روبروی آتش، در مكان حقیر و پست چون حمام و نزدیك نجاست مكروه میباشد.
 • خواندن نماز به همراه نجاست مورد عفوه ( نجاست ثقیله كمتر از اندازه یك درهم و خفیفه كمتر از یك چهارم حصه لباس) و تنها با پطلون یا تنها با زیر جامه در صورت قدرت داشتن بر پوشیدن پیراهن نماز مکروه میباشد.
 • نماز خواندن عقب صفِ خالی مکروه میباشد.
 • نماز خواندن در هنگام فشار پیشاب، مدفوع و باد شكم؛ مكروه میباشد.
 • ‌خواندن نماز در روبروی آدم نشسته مكروه است اما اگر شخص نشسته مشغول كدام كار است در پشت آن نماز خواندن جائز است.
 • خواندن نماز با لباس چركین و كثیف در صورت عدم عذر مكروه می باشد.
 • خواندن نماز با جامۀ كه در آن تصویر ذی روح (زنده جان) باشد و یا در مكانی كه در آن عكس و تصویر وجود داشته باشد اینكه تصویر در سمت بالا یا روبروی یا در پشت سرآن باشد، نماز مكروه میشود.

یادداشت:

اگر در فرش كلان عكس وجود داشت نماز خواندن در قسمتی از فرش كه عكس ندارد جایز است.

 • فرش نمودن بازوها در حالت سجده، بالا زدن آستین ها از هردو بازو.
 •  انداختن چپن یا كرتی به شانه در حالیكه آستین ها خالی باشد نماز را مكروه میسازند.
 • شمردن آیات و تسبیح با انگشتان در نماز مكروه است.
 • نماز خواندن در حضور غذاء در صورتیكه نفس وی میل به غذاء داشته باشد.
 • تكرار كردن یك سوره در دو ركعت از نماز فرض در صورتیكه غیر آن را نیز یاد داشته باشد،

و یا پیش از تمام شدن سوره یا آیت به ركوع رفتن و آن را در ركوع تمام كردن نماز را مكروه میسازد.

 • قرائت سوره ها برخلاف ترتیب سوره ها قصداً در نمار فرض، نماز را مکروه میسازد. سهواً مشکل ندارد.
 • طولانی كردن قرائت ركعت دوم بر ركعت اول به اندازه زیاد یعنی زیاد تر از سه آیات مكروه است و اگر از آن كمتر دراز كرد مكروه نیست.
 • ایستاده شدن امام با تمام بدن در داخل محراب بدون عذر.
 • ایستاده شدن امام به تنهائی در مكانی مرتفع به اندازه یك گز شرعی و یا ایستادن امام به تنهائی در فرو رفتگی به اندازه یك گز بدون عذر نماز را مكروه میسازد.

اما اگر در هر دو حالت فوق یكی از مقتدیان با امام ایستاده باشد نماز مكروه نمی شود.

بدون عذر در نماز لگچه زدن (مثل سگ نشستن) و یا هر دو پا را نصب كردن مكروه است.

نام کتاب:                                     کلید فقه

نویسنده:                                      مطیع الله “واحدی”

توثیق:                                         شورای علمای انجمن علمی و اجتماعی فلاح

وبسایت:                                       Www.Falah.af