فرایض و واجبات نماز

فرایض و واجبات نماز

comments 0

فرایض و واجبات نماز

تفصیل فرایض و واجبات نماز

فرایض و واجبات نماز هر کدام را بطور جداگانه مورد بحث قرار میدهیم

انجام شش عمل در نماز فرض است اگر یکی از این اعمال قصداً یا سهواً ترک شود؛ نماز باطل  میگردد.

این اعمال شش گانه عبارت اند از:

  • تکبیر تحریمه (گفتن الله اکبر): گفتن الله اکبر در آغاز نماز.

 با گفتن این تکبیر تمام امورات دنیوی که در خارج از نماز حلال است بر نماز گزار حرام میگردد،

بنابر این آنرا به نام تکبیر تحریمه یاد میکنند.

  • قیام: مطلق ایستاد شدن در نماز فرض می باشد.

نکته: قیام یا ایستاد شدن در نماز های نوافل و بر شخص مریض فرض نیست.

  • قرائت از قرآن: یعنی خواندن آیات از قرآن کریم در نماز فرض می باشد.
  • رکوع کردن: در هر رکعت رکوع کردن نیز از جمله فرایض نماز می باشد.
  • سجده کردن: در هر رکعت دو بار سجده کردن فرض است.
  • قعدۀ اخیر: در اخیر نماز به اندازه التحیات خواندن نشستن فرض است.

واجبات نماز

          اعمالیکه انجام دادن آنها در نماز واجب می باشد عبارت اند از:

خواندن سوره فاتحه: خواندن سوره فاتحه در هر رکعت واجب می باشد.

ضم نمودن سوره دیگر: خواندن یک سوره بعد از سوره فاتحه.

مقدم نمودن سوره فاتحه: خواندن سوره فاتحه قبل از سوره دیگر.

رساندن بینی در زمین: البته یکجا با پیشانی در حالت سجده واجب می باشد.

تسلسل در سجدتین: یعنی در هر رکعت بعد از سجده اول سجده دوم را متصلا به طریقه که ذکر گردید اداء نماید.

تعدیل ارکان: آرامش و اطمینان در بجا آوردن هر فرض مانند: قیام، سجده رکوع و غیره.

قعده اول: در نماز های چهار رکعتی قعده اول واجب است.

خواندن التحیات: درهر دو قعده خواندن تشهد واجب است.

عدم تأخیر در برخاستن به رکعت سوم واجب است.

گفتن لفظ (السلام علیکم و رحمة الله ) در هنگام فراغت از نماز واجب است.

 جهر خواندن:

بلند خواندن قرائت بر امام در نماز های جهری واجب می باشد.

نماز های جهری عبارت از دو رکعت فرض صبح، دو رکعت اول نماز شام،

دو رکعت اول نماز فرض خفتن، نماز جمعه، نماز عیدین، نماز تراویح و وتر تنها در ماه مبارک رمضان می باشند.

بقیه تمام نماز ها خفیه خوانده میشوند.

خفیه خواندن:

آهسته خواندن قرائت در جماعتِ نماز های خفیه واجب است.

دعاء قنوت: خواندن دعاء قنوت در نماز وتر واجب است.

          اگر یکی از این واجبات در نماز قصداً ترک شود نماز کاملاً ناقص بوده باید دوباره اعاده گردد

و اگر سهواً ترک شود با اداء کردن سجده سهو نماز کامل میشود.

مثلا: اگر کسی سوره فاتحه را ترک کرد، یا پیوستن سوره دیگری را با آن فراموش کرد و یا خواندن التحیات را ترک کرده باشد؛

اگر قصداً باشد نماز ناقص بوده باید اعاده گردد و اگر سهواً ترک شده باشد با سجده سهو نماز تکمیل میگردد.

نکته: در نماز های خفیه شخص نماز گزار باید قسمی قرائت کند که خودش بشنود.

نام کتاب:                                     کلید فقه

نویسنده:                                      مطیع الله “واحدی”

توثیق:                                         شورای علمای انجمن علمی و اجتماعی فلاح

وبسایت:                                       Www.Falah.af