شرم و حیاء

 شرم و حیاء

comments 0

 شرم و حیاء

 شرم و حیاء نشانه راستین است بر طبیعت و سرشت انسان و بیانگر ارزش ایمان و ادب  وی می باشد

و هرگاه کسی را دیدی که از ارتکاب کار ناشایست پرهیز دارد

یا دیدی که از ارتکاب کار زشت و ناشایست چهره اش از خجلت و شرم زدگی سرخ شد

بدانکه او دارای دل و ضمیر زنده ای است و پاکنهاد و پاک نژاد است

و هرگاه دیدی که در آن حال بی احساس و بی شرم است و ارتکاب و عدم ارتکاب بدی و کار ناشایست برایش یکسان می باشد

بدانکه او انسانی است بی خیر و بی ارزش و شرم و حیائی ندارد که او را از ارتکاب گناهان و پستی ها باز دارد.

دین اسلام مسلمانان را به شرم و آزرم و حیاء توصیه کرده و این خلق و خوی بزرگ را بارزترین فضیلت اسلامی به شمار آورده است.

پیامبرﷺ فرموده است:

(بدون شک هر دینی خلق و خوی خاص خود را دارد و خلق و خوی خاص اسلام حیاء و شرم است). مالک

بیگمان حیاء ملاک و معیار خیر و خوبی است حیاء با هر کاری باشد نشانه

کرامت آنست.

پیامبر ﷺ گفته است:

(بیشرمی و  ناسزائی در هر چیزی باشد آنرا زشت و قبیح می گراند. و حیاء در هر چیزی باشد آنرا زیبا و مزین می گرداند).

نشانه حیاء آنست که انسان حقوق مردم را بشناسد و مرتبه هر کسی را درک نماید و قدر هر صاحب فضیلتی را بداند

جوانان با بزرگان و شاگردان با معلمان باید حقوق آنان را مراعات کنند

و نباید صدای خویش را نزد آنان بلند کنند و از آنان پیش افتند.

حیاء و شرم با ترس و ترسوئی خیلی فرق دارد

بیگمان مرد با حیاء و شرم ترجیح میدهد که خونش ریخته شود ولی آبرویش ریخته نشود

و این خود بالاترین صورت و شکل شجاعت است و ترسوئی نیست.

البته گاهی در حیاء ترس و خوف وجود دارد اما ترس از اینکه نکند در تنگنا قرار گیرد و رونق و صفای کرامت و صفات ستوده اش از میان برود یا کم رنگ گردد.

چنین ترس و خوفی برابر است با ستوده ترین صورت جرئت و شجاعت.

بدون شک حیای کامل مسبوق به استعداد فطری است و هستند طبیعت های که بی شرمی تقریباً لازمه آنها است

در حالیکه بعضی از مردم بسیار خجالتی و احساسی هستند.

لیکن خجالتی اگرچه نقش مهم و بارزی در حیاء دارد ولی در خیر و شر هر دو پیش می آید

و گاهی موجب میشود که انسان را به پرتگاه های بد بکشاند،

ولی حیاء برخلاف خجالتی تنها در حدود مشروعات واقع می شود

کسی که از سرزنش باطل پیشگان میترسد و بدان اهمیت میدهد صاحب حیاء شمرده نمی شود!!

زیرا حیاء در برابر باطل نیست و با گمراهان جایگاهی ندارد

و به هنگام دفاع از حق و یاری از حق نیز حیاء جایگاهی ندارد.

نام کتاب:                                     کلید اخلاق

نویسنده                                       مطیع الله “واحدی”

توثیق:                                        شورای علمای انجمن علمی و اجتماعی فلاح

وبسایت:                                       Www.Falah.af