جلسه نوبتی کمیته نشرات و اطلاعات

comments 0

جلسه نوبتی کمیته نشرات و اطلاعات

جلسه نوبتی کمیته نشرات و اطلاعات به روز جمعه مورخ ۱۴۰۰/۰۵/۰۸ تحت ریاست انجنیر ثناءالله محمدی رئیس کمیته نشرات و اطلاعات برگزار گردید، در این جلسه روی اجندای مشخص که شامل بررسی کارکرد اعضای کمیته، بررسی امور کاری چاپ و نشر رساله و موضوعات متفرقه بحث گردید.
کارکرد اعضای کمیته قناعت بخش بوده و هدایت لازم برای بهتر شدن امورات کاری کمیته ارائه گردید. ضمناً فعالیت ها در بخش رساله ۳۰ فیصد پیشرفت نموده و ان شاءالله به چاپ خواهد رسید.

با احترام
منشی کمیته نشرات و اطلاعات