جلسه نوبتی هیئت مدیره

comments 0

جلسه نوبتی هیئت مدیره انجمن علمی و اجتماعی فلاح برگزار گردید

جلسه نوبتی هیئت مدیره انجمن علمی و اجتماعی فلاح به روز جمعه مورخ 25 سرطان1400 تحت ریاست پوهنیار مطیع الله واحدی رئیس انجمن روی آجندای مشخص که شامل ارائه گزارشات کمیته ها از ماه سرطان، ارائه پلان تطبیقی پلان استراتژیک و اصول نامه کمیته ها، تعیین تاریخ، فارمت و هئیت ارزیابی برای ارزیابی کمیته ها، بررسی پلان های ماه اسد مسئولین، تغییر نام کمیته مالی و اداری، به اشتراک گذاری محتوای کتاب نجات از بحران زندگی، تصویب فارمت جدید برای افراد جهت عضویت انجمن و بحث پیرامون جریمه نقدی از بابت کم کاری مسئولین برگزار گردید

به دنبال تلاوت قرآنکریم و مقدمه توسط پوهنیار مطیع الله واحدی رئیس انجمن، شاداب طیب معاون علمی و فرهنگی از فعالیت های کمیته تربیوی، فرهنگی و دعوت و ارتباطات در ماه سراطان به جلسه گزارش مفصل ارائه نمود.

متعاقباً عبدالمصدق بخشی معاون مالی و اداری در مورد فعالیت کمیته های مالی و اداری، نشرات و اطلاعات و ریاست دارالنشاء گزارش ارائه نمود.

در ختم سمع گزارشات، فعالیت کمیته تربیوی (90) فیصد، کمیته فرهنگی (100) فیصد، کمیته دعوت و ارتباطات عامه (80) فیصد، کمیته مالی و اداری (75) فیصد، کمیته نشرات و اطلاعات (80) فیصد و ریاست دارالانشاء (95) فیصد موفق ارزیابی گردید و ریاست انجمن هدایات لازم را بخاطر حل چالش ها سپرد.

در ادامه احمد شاداب طیب در رابطه به پلان تطبیقی پلان استرایژیک به جلسه گزارش ارائه نمود که پوهنیار مطیع الله واحدی برای نهایی سازی پلان های فوق هدایت فرمود که تمام مسئولین در یک جلسه مشترک کار کنند وهمچنان اصول نامه های کمیته ها مورد ارزیابی همه جانبه قرار گرفته و در نهایت به تصویب رسید.

تعیین تاریخ، فارمت و هئیت ارزیابی، توسط پوهنیار مطیع الله واحدی مورخ 03/05/1400 در فارمت از قبل تعیین شده وهئیت ارزیابی کننده هر یک احمد شاداب طیب معاون علمی و فرهنگی، عبدالمصدق بخشی معاون مالی واداری و مسیح الله یوسفی رئیس دارالانشاء تعیین گردیدند.
بررسی پلان های ماه اسد ارزیابی گردید که برای بهبود آن هدایات لازم برای مسئولین داده شد، محتوای کتاب نجات از بحران زنده گی به اشتراک گذاشته شد تا برای بهبود آن تحقیق شود، تغییر نام کمیته مالی و اداری به کمیته مالی و بودیجه به تصویب رسید، فارمت جدید برای عضویت نیز مورد تصویب قرار گرفت و همچنان بحث پیرامون جریمه نقدی به دلیل کم کار مسئولین یک بار دیگر روی آن تاکید گردید.

با احترام
ریاست دارالانشاء