جلسه نوبتی هیئت مدیره انجمن علمی و اجتماعی فلاح برگزار گردید

comments 0

جلسه نوبتی هیئت مدیره انجمن علمی و اجتماعی فلاح برگزار گردید

جلسه نوبتی هیئت مدیره انجمن علمی و اجتماعی فلاح به روز جمعه مورخ 28 جوزای1400 تحت ریاست پوهنیار مطیع الله واحدی رئیس انجمن روی آجندای مشخص که شامل ارائه گزارشات کمیته ها از ماه جوزا، رهنمود تهیه گزارش ربعوار کمیته ها، ارزیابی اصول نامه کمیته ها، انتقال مسئولیت درس های آزاد از کمیته تربیوی به کمیته دعوت و ارتباطات و ثبت جلسات برگ سبز برگزار گردید.

به دنبال تلاوت قرآنکریم و مقدمه پوهنیار مطیع الله واحدی رئیس انجمن، شاداب طیب معاون علمی و فرهنگی از فعالیت های کمیته تربیوی، فرهنگی و دعوت و ارتباطات در ماه جوزا به جلسه گزارش مفصل ارائه نمود.

متعاقباً عبدالمصدق بخشی معاون مالی و اداری در مورد فعالیت کمیته های مالی و اداری، نشرات و اطلاعات و ریاست دارالنشاء گزارش ارائه نمود.

در ادامه پوهنیار مطیع الله واحدی در رابطه به فارمت تهیه گزارش ربع وار معلومات ارایه نموده به ریاست دارالنشاء هدایت سپرد تا فارمت به صورت کتبی با کمیته ها شریک ساخته شود، کمیته ها مکلف اند الی 7 روز کاری گزارش ربع اول را با ریاست دارالانشاء شریک سازند.

میعاد نهایی سازی اصولنامه کمیته ها الی 7 روز کاری تمدید گردیده و معاونیت ها هدایت یافتند تا در اخیر مهلت تعین شده، اصولنامه نهایی کمیته های مربوطه را با ریاست دارالانشاء شریک سازند. هم چنان فیصله صورت گرفت تا مسئولیت درس های آزاد از کمیته تربیوی به کمیته دعوت انتقال یابد.
در مورد ثبت جلسات آموزش ابتدایی قرآن کریم (برگ سبز) و دروس تجوید، به کمیته تربیوی هدایت سپرده شد تا مقدمات آنرا در هفته آینده در هماهنگی با کمیته نشرات و اطلاعات مساعد سازد.

با احترام
ریاست دارالانشاء