توحـیــد و اقسام آن

توحـیــد و اقسام آن

comments 0

توحـیــد و اقسام آن

توحـیــد و اقسام آن : توحید الله، ایمان داشتن و حکم کردن به یگانگی اللهست در استحقاق عبادت،

در پرورش مخلوق و در ذات و صفات او تعالی.

توحید رکن اساسی عقیده یک مسلمان را تشکیل میدهد که هر مسلمان باید به آن عقیده و باور کامل داشته باشد.

و بر همین اساس است که ما یک فرد را مسلمان می نامیم.

بناء همه مسلمانان ملزم به شناخت کامل از دیدگاه وعقیده خود نسبت به توحید الله متعال هستند.

تعریف توحید

علمایی عقاید توحید را در لغت و اصطلاح چنین تعریف کرده اند.

توحید در لغت: عبارت است از حکم کردن به یگانگی چیزی و علم داشتن به یگانگی او،

یعنی اینکه چیزی را یکتا بدانی و به یکتایی او حکم کنی توحید گفته میشود.

توحید در اصطلاح علم عقاید: توحید عبارت است از حکم کردن و یقین داشتن به تنهایی و یگانگی ذات الهی ( در تمام اسماء و صفاتش و در استحقاق عبادت از هر چیزی که در دانش مخلوق تصور شود و یا در خیال و وهم انسان بگنجد(. (ابوالمنتهی شرح فقه اکبر و کتاب تعریفات).

انواع توحید

علماء اهل سنت و الجماعت توحید را به سه بخش تقسیم میکنند.

الف) توحید ربوبیت               ب) توحید الوهیت           ج)  توحید اسماء و صفات

در واقع ايمان هيچ شخصي نزد الله متعال مقبول نيست مگر اين كه در علم و اعتقاد، الله را تنها بداند و ايمان داشته باشدكه الله در ذات و صفات و افعال يگانه است وشريك و مشابه و فرزند ندارد و فرزند كسي هم نيست.

و هم در قصد و عمل نيز الله را تنها بداند.

يعني تنها او را شايسته‌ اي عبادت كامل و اطاعت بي‌چون و چرا دانسته و فقط در برابر او اظهار ذلّت نماید.

البته در اغلب سوره‌هاي قرآن به آن اشاره شده است.

نام کتاب:                                  کلید عقیده

نویسنده:                                   مطیع الله “واحدی”

توثیق:                                     شورای علمای انجمن علمی و اجتماع فلاح

وبسایت:                                   Www.Falah.af