اوقات مکروه

اوقات مکروه

comments 0

اوقات مکروه

اوقات مکروه در نماز را در این مطلب به شرح ذیل بیان می داریم ؛

اوقاتی كه خواندن هیچ نوع نماز در آن جواز ندارد عبارت از سه وقت می باشد .

1) وقت طلوع آفتاب ، تا آن كه آفتاب بالا آید .

2) وقت استواء آفتاب ، تا آن که زوال پیدا كند (در حدود ساعت 12:00 ظهر) .

3) وقت زرد شدن آفتاب ، تا وقتی كه غروب نكرده ، البته اگر نماز دیگر همان روز بنابر كدام عذر تاخیر شده باشد در همان وقت زردی آفتاب می تواند بخواند .

یادداشت : در این سه وقت خواندن هیچ نوع نماز جایز نیست . اما آنچه در همین اوقات بر شخص واجب میگردد مانند نماز جنازه ، سجده تلاوت و غیره مجاز است اما با کراهیت . همچنان خواندن نماز های نفلی در این اوقات ، مكروه تحریمی میباشد.

بعضی از اوقاتی که درآنها خواندن نمازهای نفل مکروه است :

1) بعد از طلوع صبح صادق ( بعد از اذان صبح یا قبل از نماز صبح ) .

2) در جریان خطبه نماز جمعه تا ختم فرض نماز جمعه ، خواندن نماز نفل مکروه است .

3) قبل از نماز عید ، اینکه در خانه باشد یا در عید گاه خواندن نفل مکروه است .

4) بعد از نماز عید ، بخصوص در عید گاه خواندن نفل مکروه است .

5) در هنگام ضیقی وقت ، درصورتی که بیم آن باشد که نماز فرض قضاء میشود ، خواندن نفل دراین حالت مکروه است .

 در این مطلب در مجموع روی اوقات مکروه بحث صورت گرفته است ، و در پست های دیگر که از قبل صورت گرفته است که دوستان می توانند به آن مراجعه نموده و احکام مرتبط با نماز را بگونه اساسی بخوانید

 و در مطالب دیگر ادامه احکام نماز بیان خواهد شد . . . .

نام کتاب :                                    کلید فقه .

نویسنده :                                     مطیع الله “واحدی”

توثیق :                                        شورای علمای انجمن علمی و اجتماعی فلاح .

وبسایت :                                      Www.Falah.af