انواع نماز

انواع نماز

comments 0

انواع نماز

در بخش انواع نماز :‌ بطور عموم نماز به دو نوع تقسیم شده است:

  • ‌نماز های كه دارای ركوع و سجده است

 2‌- ‌نماز های كه در آن ركوع و سجده نیست مانند نماز جنازه كه حكم آن فرض كفائی می باشد.

1- نمازی كه دارای ركوع و سجده است از نگاه حكم به سه نوع است.

نماز های فرض: نماز های پنج گانه است كه به دلیل قطعی (آیات قرآن كریم) از طرف پرودگار بر امت محمدی / فرض گردیده است.

‌نماز های واجب: نماز های واجب عبارت از نماز وتر، نماز های عیدین (هردو عید فطر و اضحی)

و قضائی نماز های نفلی كه بعد از شروع كردن فاسد گردیده است و دو ركعت نماز بعد از طواف كعبه شریف.

یادداشت: اگر كسی به خواندن نماز نفل شروع كرد بعد در جریان نماز بنابر کدام عذری نمازش فاسد شد

در این صورت قضائی این نماز نفلی بر شخص واجب میگردد.

نماز های سنت یا نفل: نماز های كه رسول الله (ص) جهت تقرب بیشتر به الله متعال ادا میکرد

که بر بعضی از اینها مداومت و مواظبت می كردند و بعضی از آنها را احیاناً ترك مینمودند.

بنابر این نماز های سنت به دو قسم می باشند.

سنت های ‌مؤكد (سنت های نماز های پنج وقت)

و سنت های غیر مؤكد (نوافل قبل از عصر، بعد از شام، تحیة ‌المسجد وغیره).

          یادداشت: تحیة ‌المسجد عبارت از دو ركعت نماز است كه بعد از داخل شدن به مسجد خوانده میشود.

 اگر كسی به مسجد داخل شد و نماز فرض یا سنت یا كدام نماز دیگر را خواند با وجودیكه نیت تحیة ‌المسجد را نكرده باشد این نماز وی جای تحیة ‌المسجد را میگیرد.

در پست های بعدی به ادامه این مطلب روی هر نوع نماز بحث جداگانه پست خواهد شد

نام کتاب :                                    کلید فقه .

نویسنده :                                     مطیع الله “واحدی”

توثیق :                                        شورای علمای انجمن علمی و اجتماعی فلاح .

وبسایت :                                      Www.Falah.af