انجمن علمی و اجتماعی فلاح از رهبری شرکت تکنالوژی معلوماتی نت هب تقدیر کرد

comments 0

انجمن علمی و اجتماعی فلاح از رهبری شرکت تکنالوژی معلوماتی نت هب تقدیر کرد

پوهنیار مطیع الله واحدی رئیس انجمن علمی  و اجتماعی فلاح از انجنیر عبدالله حمیدی رئیس و انجنیر بصیر رحمتی معاون شرکت تکنالوژی معلوماتی نت هب بخاطر فراهم سازی خدمات بی دریغ و حمایت دوامدار ایشان از روند دیجیتل سازی فعالیت های انجمن با اعطای لوح تقدیر اظهار سپاس و قدردانی نموده و برای موفقیت های هر چه بیشتر شرکت نت هب آرزوی موفقیت نمود.

از جانب دیگر رهبری شرکت تکنالوژی معلوماتی نت هب از فعالیت های گسترده و مؤثر انجمن علمی- اجتماعی فلاح به خوشی یاد آوری نموده و نقش انجمن را در رشد و تعالی جامعه مؤثر خوانده و از همکاری دوامدار شرکت نت هب برای حمایت از فعالیت های انجمن اطمینان داد.