انجمن علمی- اجتماعی فلاح از رهبری گروه شرکت های پامیر تقدیر نمود

comments 0

انجمن علمی- اجتماعی فلاح از رهبری گروه شرکت های پامیر تقدیر نمود

پوهنیار مطیع الله واحدی رئیس انجمن علمی- اجتماعی فلاح از غلام ربانی عباس نماینده گروه شرکت های پامیر و الحاج عبدالقادر غنی زاده، رئیس شرکت پامیر سیکلت بخاطر حمایت دوامدار شان از برنامه مسابقات کتابخوانی کمیته فرهنگی این انجمن تقدیر بعمل آورد.
گروپ شرکت های پامیر در کنار سایر شرکت های تجارتی و نهاد های آموزشی ملی از چند سال بدینسو انجمن فلاح را در راستای گسترش فرهنگ کتابخوانی و زمینه سازی برای ارتقای ظرفیت های علمی جوانان همکاری می نماید.
هم چنان انجمن علمی- اجتماعی فلاح لوح سپاسی را بخاطر قدردانی از همکاری های یاد شده به نیابت الحاج احمد شاه فقیری رئیس هیئت رهبری گروه شرکت های پامیر به محترم غلام ربانی عباس اهداء نموده و برای شان آرزوی موفقیت های مزید در تمامی عرصه های زندگی نمود.