اطلاعیه کمیته فرهنگی!

comments 0

اطلاعیه کمیته فرهنگی!

اطلاعیه کمیته فرهنگی! کیمته فرهنگی انجمن علمی و اجتماعی فلاح از مدت هفت سال بدین سو رقابت های

کتابخوانی را در سطح کابل و ولایات راه اندازی می نماید. این رقابت ها به منظور گسترش

فرهنگ مطالعه بین جوانان و نوجوانان برگزار می گردد.

از طریق این رقابت ها همه ساله هزارها تن از جوانان و نوجوانان اعم از قشر ذکور و اناث

علاوه از کسب دانش، جوایز ارزنده مادی و معنوی را نیز بدست می آورند.

در طول چندین سال گذشته در حدود 20 هزار نفر در این رقابت ها اشتراک نموده اند

که از جمع 20 هزار اشتراک کننده در حدود 9 هزار تن از آنان به

جوایزانتخابی (علمی) مانند( آموزش رایگان و با تخفیف در پوهنتون ها، دارالمعلمین ها،

انستیتوت ها و آموزشگاه های های برتر) دست یافته و نیز جوایز امتیازی

مانند(حج و عمره، کمپیوتر های لپ تاب، سیت های موبایل، چاروپ های

برقی، بخاری های برقی و ده جوایز امتیازی ارزنده دیگر) را در کنار جوایز علمی از آن خود کرده اند.

آنچه که سبب شده تا اشتراک کننده گان این رقابت ها سال به سال بیشتر شوند، شفافیت

پروسه و حمایت روز افزون نهاد های علمی و تجاری میباشد.

رقابت کتابخوانی امسال 1400 که تحت نام دانش زنده گی راه اندازی میگردد.

ظرفیت اشتراک 10 هزار نفر

در آن مد نظر گرفته شده که کتاب آن به دو زبان ملی

( دری و پشتو) در اختیار مشترکین رقابت قرار خواهد گرفت.

کمیته امتحانات رقابت کتابخوانی دانش زنده گی متعهد است تا مانند

سال گذشته پارچه های مشترکین را توسط ماشین بررسی کرده و به

زود ترین فرصت نتایج شان را اعلان نماید. از طرف دیگر همه حق

بازنگری پارچه خویش را داشته و می توانند بعد از اعلان نتایج درخواستی نوشته و

در حضور هئیت قناعت خویش را حاصل نمایند.

قابل ذکر است که پارچه های امتحانات الی اخیر سال 1401 نگهداری میگردد

هر یک از مشترکین در صورت اعتراض نسبت به نمرات، می توانند به دفتر

مراجعه کرده درخواستی عنوانی کمیته امتحان تحریر و پارچه خویش را مجدداً بازنگری نمایند.

تهیه و ترتیب: کمیته فرهنگی

توثیق: معاونیت علمی و فرهنگی

ناشر: کمیته فرهنگی