احـکام دفن میت

comments 0

احـکام دفن میت

سنت است که عمق قبر به اندازه نصف قامت شخص متوسط باشد و اگر از آن اندازه بیشترعمیق باشد بهتر است.

اگر زمین سخت باشد بهتر است که قبر لحد دار آماده شود، اگر زمین نرم و شکننده باشد قبر باید بصورت شکاف راست (بدون لحد) ساخته شود.

مستحب است که مرده از جهت قبله در قبر نهاده شود و کسی که مرده را در قبر میگذارد این دعا را بخواند (بسم الله و عَلَی مِلِّةِ رسول الله) «یعنی به نام خدا و بر آئین و دین رسول الله» بعد از نهادن مرده در قبر گره های کفن باز کرده شود و روی مرده به طرف قبله دور داده شود.

و اگر مرده زن باشد در هنگام نهادن در قبر پرده زده شود و اشخاص که به آن محرم هستند بخاطر  نهادن وی در قبر سهم بگیرند. بعد از نهادن مرده در قبر مستحب است که همگی مقداری از خاک را بر قبر آن جهت مسدود شدن قبر بریزانند و در دفن مرده سهم بگیرند.

یادداشت:

  • بهتر است که در هر قبر یک مرده دفن گردد اما گر بنابر کدام عذر چند مرده در یک قبر نهاده میشود مستحب است که در بین هر دو مرده توسط

مقداری از خاک فاصله قرار داده شود.

  • اگر کسی در جریان سفر در داخل کشتی بمیرد، به آن غسل و کفن داده شود، نماز جنازه اش را خوانده، اگر مسافت زیاد تا خشکه باقی مانده باشد و بیم تخریب جسد مرده باشد بعد از خواندن نماز جنازه آنرا در بحر بیندازند.
  • مستحب است که مرده را در مکانی که فوت کرده است دفن نمایند.